O nas

Dokumenty przedszkola

Kontakt

Nasz adres

Niepubliczne Przedszkole
Mały Odkrywca

 

ul. Jana Pawła II 37
21 - 400 Łuków

tel. 535 846 441

e-mail: malyodkrywca.przedszkole@gmail.com

 

Nasze konto na facebook

Statut Niepublicznego Przedszkola „Mały odkrywca”

STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁY ODKRYWCA

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Informacje ogólne o przedszkolu

 

§ 1.

1. Przedszkole nosi nazwę Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca i zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.

3. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Łukowie przy ulicy Jana Pawła II 37.

4. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna – mgr Elżbieta Pisarska zamieszkała 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 46a/10, która jest jednocześnie dyrektorem przedszkola.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelskie Kurator Oświaty w Lublinie

8. Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca

Elżbieta Pisarska

ul. Jana Pawła II 37

21-400 Łuków

tel. 535846441

NIP 8252134023

 

§ 2.

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola

1. Działalność przedszkola jest finansowana z dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców;

2. Wysokość opłaty stałej określa organ prowadzący przedszkole.

3. Przedszkole może pozyskiwać środki z innych źródeł.

4. Przedszkole może otrzymywać darowizny.

 

§ 3.

Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

 1. przedszkole – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca
 2. statut – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola Mały Odkrywca
 3. nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 4. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 5. dzieci – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola, o którym mowa
  w § 1 ust. 1;
 6. podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć określony obowiązkowy cel edukacji przedszkolnej,  zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań opisane w formie osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym  obszarze rozwoju, z uwzględnieniem warunków
  i sposobów realizacji podstawy;
 7. program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 8. dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Przedszkola Mały Odkrywca
 9. ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty;
 10. ustawa – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 11. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
 12. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym;
 13. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Lubelskie Kuratorium Oświaty;
 14. organ prowadzący – należy przez to rozumieć Elżbieta Pisarska.

 

§ 4.

Podstawy prawne

1. Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
  i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943, zm z 2016 r. poz.1954, poz.1985, poz.2169, z 2017 r. poz.60),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego ……. (Dz.U. z 2017 r. poz.356),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz.1635),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz.69, z późn.zm.),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz.1658),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz.1611 ),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz.1575 ),
 • Wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego .
 • Niniejszego statutu.

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

 

§ 5.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie – Prawo oświatowe oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności cel i zadania określone
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest w procesie opieki, wychowania, nauczania- uczenia się, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania, oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. Przedszkole zapewnia w szczególności:

 1. nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej w oparciu
  o program wychowania przedszkolnego;
 2. rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednie do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
 5. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
 6. kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.

4. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem
i troską o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:

 1. zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
 2. organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci;
 3. kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 4. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. konsekwentne przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
 6. organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom;
 7. upowszechnia wśród dzieci i rodziców wiedzę o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności;
 8. umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 9. wpaja i rozwija zasady tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,  szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań, tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych, tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości.

 

§ 6.

1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

 1. wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;
 2. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 4. umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre, a co złe;
 5. kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie
  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 6. wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 7. rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach
  z innymi dziećmi i dorosłymi;
 8. stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 9. zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 10. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 11. wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 12. kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;
 13. zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 14. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 15. rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania
  o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 16. wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 17. buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;
 18. umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 19. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;
 20. współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;
 21. tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka;
 22. umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;
 23. rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach
  z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze;
 24. za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się
  w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
  i harmonijnego rozwoju;
 25. rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 26. kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 27. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań

 

§ 7.

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu
o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej i zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. opis zakładanych efektów;
 3. materiał edukacyjny do realizacji celów;
 4. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

3. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

 1. zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 3. zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.

6. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

7. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym planie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

 

§ 6.

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

4. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat sporządza się na wniosek rodziców złożony nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole.

 

Rozdział 3

Podstawowe formy działalności przedszkola

 

§ 7.

1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

 1. zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;
 2. zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;
 3. spontaniczna działalność dzieci;
 4. proste prace porządkowe;
 5. czynności samoobsługowe;
 6. wycieczki i uroczystości w przedszkolu;
 7. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 8. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 

§ 8.

1. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.

3. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.

4. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

 

§ 9.

1. W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii
w oparciu o odrębne przepisy prawa.

2. Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) z zachowaniem następujących kryteriów:

 1. rodzice składają w formie pisemnego oświadczenia, stosowny wniosek do nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
 2. wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmieniony przez rodziców dziecka.

3. Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.

4. Nauka religii odbywa się w wymiarze jednych zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania.

5. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.

6. Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:

 1. w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;
 2. w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

7. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności
z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

 

§ 10.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez 12 miesięcy od września do końca 10 sierpnia, po czym następuje trzy tygodniowa przerwa wakacyjna.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od 7.00 do 17.15 w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Na wniosek Rodziców godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.

3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący przedszkole i podawana do wiadomości rodziców na początku każdego roku szkolnego.

4. Okres wakacyjny jest przeznaczony na urlopy dla personelu oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych w obiektach Przedszkola.

5. Przedszkole współpracuje z innymi placówkami, szkołami i organizacjami społecznymi
w celu wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego.

6. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

§ 11.

1. Przedszkole oferuje dodatkowe zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci, odkrywaniu talentów i zainteresowań:

 • Język angielski
 • Drugi język obcy (język hiszpański)(francuski)
 • Zajęcia logopedyczne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Dogoterapia
 • Sensoplastyka
 • Religia
 • Kuchcikowo
 • Klub małego odkrywcy
 • Inne uzależnione od możliwości i organizacji przedszkola
 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają
  w szczególności:
 • potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci
 • możliwości organizacyjne przedszkola

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

4. Ze względów organizacyjnych dyrektor przedszkola może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.

5. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.

6. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

7. W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdego oddziału jednemu nauczycielowi.

8. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

9. Czas prowadzonych zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15/20 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-7 lata – około 30 minut.

10. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

11. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.

12. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne
i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się
w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

14. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

 1. sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;
 2. jadalnię
 3. łazienki dziecięce;
 4. szatnie dziecięce;
 5. salę teatralną/gimnastyczną;
 6. gabinety specjalistów (logopeda);
 7. ogród przedszkolny.

15. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci
w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.

16. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

17. Przedszkole organizuje koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.

18. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

§ 12.

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

 1. realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
 2. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
 3. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
 4. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 5. organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 6. wyposażenie przedszkola w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
 7. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
 8. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
 9. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych
  i pomieszczeń gospodarczych;

4. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe,
w szczególności poprzez:

 1. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków pobytu;
 2. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 3. opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
 4. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 

Rozdział 3

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§ 13.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach jego pracy. Rodzice zobowiązani są zgłaszać ewentualne późniejsze pojawienie się niż na śniadaniu telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni
i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

3. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału.

5. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 15 lat, które posiada upoważnienie od rodzica oraz posiada legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.

6. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych.

7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

9. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu  nawiązania kontaktu z rodzicami.

10. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt 9 podjęte zostaną następujące działania:

 1. rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
 2. wystosowanie listu do rodziców dziecka;
 3. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji
o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.

14. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.

15. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

16. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne
z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków z wyjątkiem dziecka przewlekle chorego.

17. Podawanie leków dziecku przewlekle choremu jest możliwe tylko w przypadku kiedy jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania a rodzic złoży u dyrekcji pisemną zgodę oraz sposób podawania i dawkowania leków.

18. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola
w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.

19. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców
o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

20. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

21. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

 

Rozdział 3

Sposób prowadzenia innowacji pedagogicznych

 

§ 14.

Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem jego działalności.
O rodzajach i sposobach realizacji zasad innowacji i jej dokumentowaniu, każdorazowo decyduje dyrektor przedszkola oraz rada pedagogiczna.

Rozdział 4

Organizacja zajęć dodatkowych

 

§ 15.

1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.

2. Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć.

3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola
w porozumieniu z rodzicami.

4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby
i możliwości rozwojowe dzieci.

6. Rodzic ma prawo nie wyrazić zgody na uczestnictwo dziecka w określonym rodzaju zajęć bez podania przyczyny i taka decyzja jest obowiązująca dla wszystkich osób mających kontakt z dzieckiem w Przedszkolu.

7. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych
w zakresie obowiązków.

8. Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.

 

Rozdział 5

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 16.

1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu oznacza indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka  i rodziców tego potrzebujących
i polega na:

 1. udzielaniu pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,
 2. udzielaniu porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
  i środowiskiem,
 3. objęciu dziecka specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, terapeutyczną,
 4. współpracy z psychologiem i innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 5. prowadzeniu obserwacji pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 6. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych;

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

 1. niepełnosprawności;
 2. niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;
 3. szczególnych uzdolnień;
 4. specyficznych trudności w uczeniu się;
 5. zaburzeń komunikacji językowej;
 6. choroby przewlekłej;
 7. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 8. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;
 9. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  w szczególności psycholodzy
i logopedzi, we współpracy z:

 1. rodzicami wychowanka;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi przedszkolami;
 5. organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych
  o charakterze terapeutycznym;
 3. zajęć rozwijających uzdolnienia.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

13. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

 1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,
  w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 2. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.
 3. Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.

 

Rozdział 6

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego

 

§ 17.

1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany
w orzeczeniu o potrzebie indywidulnego przygotowania przedszkolnego.

5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

10. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Rozdział 7

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

§ 18.

1. Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
 • przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować
  z dzieckiem.
 2. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Program ten opracowuje zespół do 30 września lub w ciągu 30 dni od otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń tego orzeczenia oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka. Program opracowuje się na okres na jaki wydano orzeczenie.
 3. W programie IPET może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.
 4. IPET wskazuje także niezbędne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne.
 5. Zespół dwa razy w roku dokonuje oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program.
 6. W przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
 7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne prowadzone
  w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane w odrębnych dziennikach.

 

 

 

 

 

Rozdział 8

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

 

§ 19.

1. Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, rozwiązując umowę o świadczenie usług, jeżeli:

 1. dziecko nie uczęszcza do przedszkola co najmniej 1miesiąc, bez usprawiedliwienia rodziców;
 2. rodzice uchylają się od obowiązku terminowego płacenia przez 1 miesiąc;
 3. rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci;
 4. dziecko swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych;
 5. rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

2. Rodzicom dziecka skreślonego przysługuje prawo uzasadnionego pisemnego odwołania się
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole. Organ prowadzący rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni i informuje pisemnie odwołujących
o rozstrzygnięciu.

 

Rozdział 9

Zasady odpłatności za przedszkole

 

§ 20.

1. Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy zawartej z rodzicami według wzoru przygotowanego przez organ prowadzący przedszkole.

2. Środki finansowe na działalność Przedszkola pochodzą z:

 1. dofinansowania z urzędu gminy;
 2. opłat rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola (tzw. czesne);
 3. z innych źródeł

3. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci ustalana jest przez organ prowadzący.

4. Określona w umowie z rodzicami wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu może być zmieniana co rok. O zmianie wysokości opłat czesnego lub stawki dziennej za wyżywienie informuje dyrektor przedszkola poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej.

6. Opłata czesnego może zostać pomniejszona w przypadku długotrwałej nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Rodzice bądź ustawowi opiekunowie dzieci wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu składającą się z czesnego z góry i opłaty za wyżywienie z dołu, nie później niż do 10 dnia danego miesiąca.

8. Opłaty dokonuje się na konto przedszkola bądź w siedzibie placówki u dyrekcji.

9. Prowadzenie Przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej.

11. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków.

12. Wysokość stawki żywieniowej zależna jest tylko i wyłącznie od firmy cateringowej dostarczającej posiłki do placówki. Zmiana wysokości dziennej opłaty za korzystanie
z wyżywienia nie wymaga zmiany umowy o świadczeniu usług w Przedszkolu Niepublicznym Mały Odkrywca.

13. Wyboru firmy oferującej catering dokonuje osoba prowadząca przedszkole.

14. Z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot kosztów
w wysokości dziennej stawki żywieniowej. Przy czym zasady dokonywania zwrotu określa umowa o świadczenie usług.

15. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

16. Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców.

 

Rozdział 10

Współpraca przedszkola z rodzicami

 

§ 21.

1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz rodziców.

4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

 1. organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;
 2. organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;
 3. prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
  z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb
  w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
 4. organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Jasełka, Dzień Babci
  i Dziadka, Mamy i Taty, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe i inne
  z udziałem rodziców;
 5. informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;
 6. pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;
 7. tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;
 8. organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu;
 9. organizację kącika dla rodziców;
 10. organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, odzieży, czy karmy dla zwierząt.

 

§ 22.

1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;

2) umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznego dziecka.

3. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o:

 1. objęcie dziecka nauką religii;
 2. objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem.

4. Nauczyciel oddziału może zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.

6. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon lub pocztę
e-mailową.

 

DZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 § 23.

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców/trójka grupowa.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Dyrektor przedszkola

 

§ 24.

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, organizuje jego pracę
i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
 1. kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,
 2. koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez i tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,
 3. sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej,
 4. dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,
 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami,
 6. ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 7. przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków
  i rekomendacji ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz propozycji sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,
 8. opracowywanie programu pracy przedszkola na dany rok szkolny,
 9. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych
  i organizacyjnych,
 10. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych
  w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
 11. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 12. współpraca z organem prowadzącym z radą rodziców oraz organem nadzoru pedagogicznego;
 1. organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
 2. przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych;
 3. tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola,
  a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;
 4. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż.
 1. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt 8-10, oraz przepisami wykonawczymi do ustaw.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go dyrektor ds. pedagogicznych lub wicedyrektor, a jeśli nie utworzono takich stanowisk, inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 

§ 25.

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.

5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

6. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.

7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Rada rodziców/ trójka grupowa

 

§ 26.

1. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowank&o

Aktualności

© 2024 Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca.
Wszelkie prawa zastrzezone.
Tworzenie stron www
  Do góry