O nas

Dokumenty przedszkola

Kontakt

Nasz adres

Niepubliczne Przedszkole
Mały Odkrywca

 

ul. Jana Pawła II 37
21 - 400 Łuków

tel. 535 846 441

e-mail: malyodkrywca.przedszkole@gmail.com

 

Nasze konto na facebook

Statut Niepublicznego Przedszkola „Mały odkrywca”

Spis treści

 

I. Postanowienia ogólne.

II. Cele i zadania przedszkola.

III. Organy przedszkola.

IV. Organizacja przedszkola.

V. Nauczyciele i inny pracownicy przedszkola.

VI. Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola.

VII. Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków.

VIII. Źródła finansowania placówki i zasad odpłatności.

IX. Postanowienia końcowe.

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 

      Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej

zwanej   w dalszej części przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczne Przedszkole „Mały odkrywca”.

1. Przedszkole „Mały odkrywca”, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Łukowie przy ul. Jana Pawła 37.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest mgr Elżbieta Szczęśniak.

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole „Mały odkrywca”.

 

PODSTAWA PRAWNA

§ 2

 

      Przedszkole działa na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr. 51,poz 458, z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych.

3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy (Dz.U.z 1998r. Nr. 21 poz.942 z późniejszymi zmianami).

4. Umowy spółki.

5. Niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 3

 

      Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Dzienny rozkład planu dnia dzieci w przedszkolu to:

- 1/5 zabawy dowolne (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

- 1/5 na powietrzu (dzieci spędzać mogą ten czas w ogrodzie przedszkolnym, w parku na spacerze itp. organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze itd.),

- 1/5 zajęcia dydaktyczne (w czasie tym odbywają się zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowanie przedszkolnego),

- 2/5 do dyspozycji nauczyciela, w tym zajęcia dodatkowe (w tej puli czasu w dużej mierze mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Przedszkole:

1. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka ze szczególnym naciskiem na jego działania poznawcze i artystyczne.

2. Upowszechnia i rozwija kulturę fizyczną, sport i turystykę.

3. Kształtuje pozytywne cechy charakteru oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

4. Kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwija ich sprawność ruchową.

5.  Zapewnia opiekę, wychowanie oraz tworzy pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo- dydaktycznego placówki.

6.  Tworzy warunki umożliwiające dziecku  osiągnięcie ,,gotowości szkolnej”.

7.   Pomaga rodzicom i opiekunom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, przedstawia zakres zadań opiekuńczych wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu.

8.  Wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

9.  Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

10.  Tworzy warunki do nauki języków obcych.

11. Dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne.

12. Troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

13. Przedszkole zapewnia dzieciom naukę z zakresu szkolnictwa sportowego, artystycznego, naukę języka angielskiego i francuskiego, zajęcia taneczne, gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej, wsparcie logopedy  oraz opiekę psychologa.

14. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować dla dzieci naukę religii.

15. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.

 

§ 4

 

      Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1. Zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

2. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

3. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

4. Rozwijanie wrażliwości moralnej.

5. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i teatralnej.

8. Zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania  i zachowań prozdrowotnych.

 

§ 5

 

      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując  metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:

1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

3. Stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ.

4. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym i kulturalno oświatowym, a w razie potrzeby z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi zapewniając konsultację i pomoc.

5. Współpracuje z różnego rodzaju placówkami i organizacjami sportowymi w zakresie sportu i wychowanie fizycznego.

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 6

 

      Organami przedszkola są:

1. Organ prowadzący-pełniący funkcje dyrektora od spraw pedagogicznych i dyrektora od spraw administracyjnych.

 

§ 7

 

      Do praw i obowiązków dyrekcji należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością przedszkola, reprezentowanie jego na zewnątrz.

2. Zarządzanie zakładem pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  i pracowników obsługi i administracji.

3. Ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i nauczycieli.

4. Odpowiada za zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.

5. Odpowiada za realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania.

6. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

7. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola. Ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną ,finansową , i gospodarczą obsługę przedszkola.

8. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

9. Współdziałanie z placówkami artystycznymi w celu organizowania dodatkowych zajęć.

10. Dbanie o podnoszenie poziomu swojej placówki poprzez propagowanie osiągnięć przedszkola na terenie miasta.

11. Dyrekcja przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

12. Współpraca w wykonaniu swoich zadań z rodzicami.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§ 8

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 5 lat.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 20 osób.

4. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Dyrekcję przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

5. Przerwę urlopową w przedszkolu ustala Dyrekcja na przełomie lipca i sierpnia.

6. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dłuższej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie jednej grupy przedszkolnej nad którą może sprawować opiekę pomoc nauczyciela przedszkolnego (warunek przygotowanie pedagogiczne).

7. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerw konserwacyjnych  podanych wcześniej do wiadomości rodziców.

8. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

9. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez dyrektora na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców i dzieci.

10. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno -kulturalnych.

 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 9

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określa Dyrekcja przedszkola.

3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

- ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

- włączenia ich w działalność przedszkola.

      Do zakresu obowiązków nauczycieli należy:

- planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej,

- organizowanie zajęć sportowych dostosowanych do wieku, możliwości rozwojowych  i zainteresowań dzieci,

- wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

- prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

- znajomość i stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

- współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i artystyczna,

- planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

- dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

- eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

- współpraca z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji  dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania oraz innych uroczystości,

- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzenie MEN 19 luty 2002r.(Dz.ust.nr.23 poz.225),

- współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,

- realizacja zaleceń Dyrekcji i innych osób kontrolujących,

- poddawanie się ocenie,

- współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie  planowania   pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

- inicjowanie i organizowanie uroczystości w przedszkolu o charakterze dydaktycznym,
wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno – sportowym,

- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem  w czasie wycieczek , spacerów, itp.( w czasie wyjść poza teren przedszkola nad bezpieczeństwem dzieci powinny czuwać 2 osoby dorosłe),

- szanowanie godności dziecka  i respektowanie jego przywilejów,

- korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrekcji przedszkola,

- realizacja innych zadań zaleconych przez Dyrekcję przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice i wychowankowie przedszkola

§ 10

 

1. Prawa rodziców (opiekunów prawnych) do:

- znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie,

- znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym roku przedszkolnym, uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach edukacyjnych dziecka,

- wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć dodatkowych,

- udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez przedszkole,

- spotkań, konsultacji i rozmów indywidualnych z dyrekcją przedszkola lub nauczycielem dziecka w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo - dydaktyczne,

- uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku pomocy,

- pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,

- wyrażania i przekazywania dyrekcji, nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy przedszkola,

- uczestniczenia w tzw. „Zebraniach z Rodzicami” organizowanymi przez dyrekcję,

- ubezpieczenia swoich dzieci za pośrednictwem przedszkola od nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia.

2. Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) do:

- przestrzegania statutu,

- współpracy z nauczycielem prowadzącym grupę,

- przyprowadzania dziecka bezpośrednio do nauczyciela przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę, wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica ; rodzic składa u dyrektora bądź wychowawcy grupy ; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy  odbiorze dowód tożsamości ; rodzice (prawni opiekunowie)  przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez osobę upoważnioną przez rodzica,

- natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka,

- terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu (do 10 każdego miesiąca),

- informowania o dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu,

- śledzenia bieżących informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

- udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

- uczestnictwa w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola,

- informowania na bieżąco nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu,

- zaopatrzenia dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, pobyt na świeżym powietrzu, oraz przebranie w razie ,,problemów fizjologicznych”.

 

§  11

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektorzy przedszkola mogą przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 lat.

      Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka , a w szczególności mają prawo do:

- pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości,

- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbywania ze strony dorosłych,

- szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,

- wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb,

- zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

- poszanowania jego godności osobistej,

- partnerskiej rozmowy na każdy temat,

- swobody wyrażania myśli i przekonań,

- akceptacji jego osoby.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków

§ 12

 

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej, którą ustala Dyrekcja przedszkola.

2. O przyjęciu decyduje wiek dziecka oraz kolejność zgłoszeń.

3. Przyjęcie może nastąpić w trakcie roku przedszkolnego, w miarę wolnych miejsc.

 

§ 13

 

      Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola w przypadku kiedy:

- zachowanie dziecka lub rodzica wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej,

- rodzice/ opiekunowie prawni nie przestrzegają postanowień zawartych w statucie i obowiązujących w przedszkolu procedur,

- rodzice/ opiekunowie prawni nie wywiązują się z terminowego uiszczania opłat za przedszkole,

- rodzice/ opiekunowie prawni zataili informacje o stanie zdrowia dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§ 14

 

      Środki potrzebne na działalność Statutową Przedszkola pochodzą z:

- opłat wnoszonych przez rodziców,

- dotacji budżetu miasta,

- innych źródeł (środki własne, sponsorzy).

 

§ 15

 

1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia zakresu wychowania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych ustala dyrekcja przedszkola.

2. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dziecka (catering). Zasady odpłatności, wyżywienia i wysokość stawki dziennej ustala dostawca.

- w przypadku nieobecności dziecka przysługuje zwrot kosztów od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka,

- jeżeli nieobecność dziecka zostanie zgłoszona z wyprzedzeniem 2 dni wówczas odliczana jest cała stawka za nieobecność.

4. Rodzice lub opiekunowie wnoszą opłatę do 10 go każdego m-ca na konto przedszkola lub osobiście w placówce.

5. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowieni końcowe

§ 16

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Statut jest udostępniony wszystkim zainteresowanym.

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

5. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego placówkę.

 

Aktualności

© 2019 Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca.
Wszelkie prawa zastrzezone.
Tworzenie stron www
  Do góry